Giới thiệu Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Trưng Vương

Giới thiệu Chung

        Khoa Công nghệ thông tin là đơn vị thuộc Trường Đại học Trưng Vương; có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ, thực nghiệm (nếu có). Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng toàn diện của người học do khoa giảng dạy theo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo; tổ chức đào tạo một số ngành theo mục tiêu, quy mô đào tạo của Trường.

 

Ban lãnh đạo Khoa

TS. Nguyễn Xuân Dũng

⭐ Lãnh đạo khoa

✉  nxdung@tv-uni.edu.vn

📄 Thông tin giảng viên

 

 

Giảng viên cơ hữu

PGS. TS Ngô Quang Sơn

⭐ Giảng viên cao cấp

✉  nqson@tv-uni.edu.vn

📄 Thông tin giảng viên

 

 

TS. Đào Thị Liên

⭐ Giảng viên chính

✉  dtlien@tv-uni.edu.vn

📄 Thông tin giảng viên

 

 

TS. Lê Hùng Cường

⭐ Giảng viên chính

✉  lhcuong@tv-uni.edu.vn

📄 Thông tin giảng viên

 

 

TS. Nguyễn Thị Hoàn

⭐ Giảng viên

✉  nthoan@tv-uni.edu.vn

📄 Thông tin giảng viên

 

 

TS. Trần Thị Thu Hà

⭐ Giảng viên chính

✉  ttthuha@tv-uni.edu.vn

📄 Thông tin giảng viên

 

 

TS. Lê Quang Trung

⭐ Giảng viên

✉  nthoan@tv-uni.edu.vn

📄 Thông tin giảng viên

 

 

ThS. Nguyễn Duy Ninh

⭐ Giảng viên

✉  ndninh@tv-uni.edu.vn

📄 Thông tin giảng viên

 

 

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Lê

⭐ Giảng viên

✉  nttuyetle@tv-uni.edu.vn

📄 Thông tin giảng viên

 

 

ThS. Lê Trọng Nhất

⭐ Giảng viên

✉  ltnhat@tv-uni.edu.vn

📄 Thông tin giảng viên

 

 

ThS. Trần Thanh Phương

⭐ Giảng viên

✉  ttphuong@tv-uni.edu.vn

📄 Thông tin giảng viên

 

 

ThS. Phạm Thị Hà Hạnh

⭐ Giảng viên

✉  @tv-uni.edu.vn

📄 Thông tin giảng viên

 

 

ThS. Nguyễn Ngọc Thanh

⭐ Giảng viên

✉  nnthanh@tv-uni.edu.vn

📄 Thông tin giảng viên

 

 

ThS. Trịnh Minh Trường

⭐ Giảng viên

✉  tmtruong@tv-uni.edu.vn

📄 Thông tin giảng viên

 

 

 

 

Giảng viên thỉnh giảng

PGS.TS Nguyễn Cảnh Lương

⭐ Giảng viên

Cơ quan công tác: Đại học Bách khoa Hà Nội

 

 

TS. Đỗ Thị Liên

⭐ Giảng viên

Cơ quan công tác: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

 

 

TS. Nguyễn Thị Hội

⭐ Giảng viên

Cơ quan công tác: Trường Đại học Thương mại

 

 

ThS. Bùi Dương Hưng

⭐ Giảng viên

Cơ quan công tác: Trường Đại học Công đoàn

 

 

ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy

⭐ Giảng viên

Cơ quan công tác: Trường Đại học Công đoàn

 

ThS. Lê Thanh Phúc

⭐ Giảng viên

Cơ quan công tác: Học viện
Ngân hàng

 

ThS. Ninh Thị Thu Trang

⭐ Giảng viên

Cơ quan công tác: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

 

 

ThS. Mai Văn Tám

⭐ Giảng viên

Cơ quan công tác: Trường Đại học
Tây Bắc

 

 

 

Gọi ngay
chat-active-icon
chat-active-icon